Algemene voorwaarden verzending Klimaatservice Driel / Webshop

Inhoudsopgave

Klik op een artikel en je navigeert automatisch verder naar het betreffende artikel:

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Klimaatservice Driel;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Klimaatservice Driel in staat stelt om informatie die aan hem of haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Klimaatservice Driel ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Klimaatservice Driel: Klimaatservice Driel , Molenstraat 25, Driel, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77218477.
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Klimaatservice Driel georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en Klimaatservice Driel gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Klimaatservice Driel.

Artikel 2 – Contactgegevens Klimaatservice Driel

Klimaatservice Driel
Molenstraat 25
6665 BB  DRIEL

Handelsreg. Arnhem nr: 77218477
BTW nr: NL003165763B16

Correspondentie- en verzendadres
Molenstraat 25
6665 BB  DRIEL (Nederland)
Telefoonnummer: 026 785 24 54
E-mailadres: info@klimaatservice-driel.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Klimaatservice Driel en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Klimaatservice Driel en consument.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Ieder aanbod van Klimaatservice Driel is vrijblijvend. Klimaatservice Driel is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn bedoeld ter indicatie. De consument kan daaraan geen rechten ontlenen.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Klimaatservice Driel onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Klimaatservice Driel passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Klimaatservice Driel daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen
 4. Klimaatservice Driel kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Klimaatservice Driel op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Klimaatservice Driel bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts gebruiken of behandelen voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Klimaatservice Driel retourneren, conform de door Klimaatservice Driel verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Klimaatservice Driel. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 30 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Klimaatservice Driel bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het geretourneerde product die het gevolg is van gebruik of behandeling van het product die verder gaat dan omschreven in lid 2.
 4. De consument is verantwoordelijk voor het zorgvuldig verpakken van een product dat wordt geretourneerd.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Klimaatservice Driel dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Klimaatservice Driel of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd is. Deze 14 dagen gaan in vanaf het moment dat het product is gecontroleerd.
 3. Wanneer een product in verband met garantie geretourneerd dient te worden, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

De consument heeft geen herroepingsrecht bij:

 1. een overeenkomst waarbij de prijs van de zaken of diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop Klimaatservice Driel geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen;
 2. een overeenkomst waarbij de consument Klimaatservice Driel specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van:
  1. aanvullende dienstverlening waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht;
  2. de levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren;
 3. een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien:
  1. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de handelaar de overeenkomst is nagekomen;
 4. een overeenkomst tot het verrichten van diensten van goederenvervoer, van catering en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien;
 5. een consumentenkoop betreffende:
  1. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  2. de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  3. de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  4. de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
  5. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;
 6. de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

Artikel 9 – De prijs

 1. In afwijking van het vorige lid kan Klimaatservice Driel producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Klimaatservice Driel geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 2. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Klimaatservice Driel dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Bij druk – en zetfouten is Klimaatservice Driel niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na ontdekking aan Klimaatservice Driel schriftelijk te worden gemeld.
 2. De garantietermijn van Klimaatservice Driel komt overeen met de fabrieksgarantietermijn, indien en voor zover daarvan sprake is. Voor zover sprake is van een garantie als omschreven in het voorgaande artikellid, geldt deze niet indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Klimaatservice Driel en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Klimaatservice Driel kenbaar heeft gemaakt.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Klimaatservice Driel geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 3. Alle genoemde levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen.
 4. In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal Klimaatservice Driel het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Klimaatservice Driel zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Klimaatservice Driel.
 6. Indien een besteld product door voor de verzending door Klimaatservice Driel ingeschakelde partijen wordt teruggestuurd anders dan op verzoek van de consument, wordt door Klimaatservice Driel het aankoopbedrag terug gestort, doch uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de terug gezonden artikelen.

Artikel 12 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Klimaatservice Driel te melden.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. Klimaatservice Driel beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klimaatservice Driel spant zich in om ingediende klachten binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst te beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, spant Klimaatservice Driel zich in om binnen de termijn van 14 dagen te antwoorden met een bevestiging van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Klimaatservice Driel en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en in overeenstemming tussen partijen zijn vastgelegd.